چسب لاغری اسلیم
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
دانلود مقاله بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

قیمت:42000ریال

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

فهرست مطالب

فصل اول

طــــــــرح پژوهــــــــش
۱-۱ بیان مسئله
۲-۱ : اهمیــــت موضوع
۲-۱ : بررسی متون
۱-۲-۱ : تعادل در افراد سالمند سالم
۲-۲-۱ : تعادل در افـــــراد مبتلا به سکته مغزی
۳-۱ : اهــــــداف پژوهـــــــش
۴-۱ : متغیرهای مورد مطــــــالعه
۵-۱ : تعــــــریف مفــــــاهیم
تعــــــریف کاربـــــــردی
کنتــــــرل تنــــــه Trunk Control
همی پلژی / همی پارزی Hemiplegia/ Hemiparesis
6-1 فرضیــــــات
۶-۱ : روش بررســــــــی
۱-۶-۱ : جمعیــــــت مورد مطــــــالعه
۲-۶-۱: روش نمــــــونه گیــــــری
۳-۶-۱ : معیــــــارهای حذف واضــــــافه
معیارهای حذف واضافه برای افراد سالم :
۴-۶-۱ : روش کار وجمع آوری اطلاعات
مصـــــاحبه
مشاهده ومصاحبه ارزیابی های اختصاصی
روش کار
۷-۱ : روشهــــــای آماری
۸ – ۱ : ملاحظات اخلاقـــــــی
فصـــــــل دوم
مباحث نظـــــری وپیشینـــــهُ پـــــژوهش
مقـــــــدمه:
« بخش اول »
۱ – ۲ : سکته مغزی
۲-۲ : علل بروز سکته مغزی
۳-۲ : تاُثیرات سکته مغزی
۱-۳-۲ :اختلالات حرکتی پس از CVA
اختلالات همراه :
۲-۳-۲ : اختلال در تعادل
مکانیزم حسی
مکانیزم حرکتی
۳-۳-۲ : کنترل تنه دربیماران سکته مغزی
۴-۲ : نقش سیستمها در کنترل پوستچرال
۵-۲ : کنترل حرکتی در وضعیت ایستاده
۱-۵-۲ : alignment بدن
۲-۵-۲ : فاکتورهای مؤثر درمورد تون عضلانی درحالت ایستاده
۳-۵-۲ : تون عضلانی :
۶-۲ : عوامل مؤثر ثبات دروضعیت ایستاده
۷-۲ : استراتژیهای حرکتی درحین اعمال اغتشاش
۸-۲ : ثبات درصفحه جلویی – عقبی
۱-۸-۲ : استراتژی مچ پا :
۲-۸-۲ : استراتژی مفصل هیپ
۳-۸-۲ : استراتژی stepping
9-2: ثبات داخلی – خارجی
۱۰-۲ : مکانیزم حسی در کنترل پوستچرال
۱-۱۰-۲ : سیستم بینـــــــایی
۲-۱۰ – ۲ : سیستم حسی پیکری
۳-۱۰-۲ : سیستم وستیبولار :
۱۱-۲ : تغییرات تعادل با افزایش سن
فصـــــــل ســـــــوم
نتــــــــــایــــــــج
۱-۳ : مقـــــــــدمه
۲-۳ : توصیف اطلاعات وداده های آماری
۳-۳ : تحلیــــــل اطـــــلاعات و داده های آمــــــاری
۱-۳-۳ : فرضیـــــه اول
۱-۳-۳ : فــــــــرضیه دوم
۲-۳-۳ : فـــــــــرضیــــه ســـــوم
فصـــــــــل چـــــهارم
بـــــحث ونتیـــــــــــجه گیری
مــــــقدمه
۱-۴ : مـــــروری بر مفـــــاهیم پایـــــــه
۱-۱-۴ : مشکلات هماهنــــــگی حرکتــــــی
۱) اختلال در مرحله بندی sequencing
الف ) برعکس شدن الگوی بکارگیری عضلات
ب) تاُخیر دربکارگیری عضلات پروکزیمال سینرژی
ج) انقباض همزمان عضلات آنتاگونیست
۲ ) تاُخیر در فعال شدن جوابهای پوستچرال
۳ ) مشکلات درسطح بندی آمپلی تود جواب عضلانی
۴) : مشکلات تطابق حرکتی
۲-۱-۴ : مشکلات حسی
الف )ازدست دادن یک حس
ج) وزن گذاری خشک ( inflexible ) برروی اطلاعات حسی
عدم تطابق حسی می تواند ناشی از وزن گذاری خشک برروی اطلاعات حسی باشد . این بدان معناست که دربیماران با نقص نرولوژیک ، به یک حس وابستگی زیادی پیدا می کنند مثلاً وابستگی به بینایی یا حسی – حرکتی . هنگامی که حس های دیگر پیام کمتری ارسال نمایند دقت گزارشهای نهایی کاهش پیدا می کند وبی ثباتی حاصل می شود
۱) اختلال در تفسیر اطلاعات حسی
۲-۴ : بررسی مقایسه ای نمره کلی آزمون برگ درافراد سالم سالمند با افراد بیمار همی پلژی
• بحــــــــث
۳-۴ : بررسی مقایسه ای نمره ایستای آزمون برگ درافراد سالم سالمند باافراد بیمار همی پلژی
• بحــــــــث
۴-۴ : بررسی مقایسه ای نمره پویای آزمون برگ درافرادسالم سالمند با افراد همی پلزی
• بحــــــثجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم، بیماران سکته مغزی، شاخص (Berg )، دانلود مقاله، سیستم وستیبولار، استراتژی مفصل هیپ، تعادل در افـــــراد مبتلا به سکته مغزی،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط آیدا امیری در تاریخ سه شنبه 5 اسفند 1393
دانلود مقاله اصول مقاوم سازی ساختمانها

قیمت:40000ریال

موضوع :

دانلود مقاله اصول مقاوم سازی ساختمانها

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

۱- مقدمه

۲- دسته‌بندی ساختمانهای آجری

۱- ساختمانهای بنایی غیر مسلح

۲- ساختمانهای بنایی نیمه مسلح

۳- ساختمانهای بنایی مسلح

۴- ساختمانهای بنایی مرکب

۳- روشهای مقاوم سازی ساختمانهای آجری در برابر بارهای غیرمترقبه

۳-۳- طراحی در بربر بارهای غیرمترقبه به روش غیرمستقیم

۳-۲- طراحی برای جلوگیری از وقوع یا محدود ساختن خطر بارهای غیرمترقبه

بیشترین حد استحکام و پیوستگی

کمترین حد استحکام و پیوستگی

۳-۴- طراحی در برابر بارهای غیر مترقبه به روش مستقیم

۵- طراحی اجزای سازه‌ای مقاوم

۵-۱- طراحی ابعاد بازشوها

۵-۲- طراحی دال سقف

۵-۳- طراحی دیوارهای باربر

۵-۴- طراحی کلافهای افقی و قائمجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله اصول مقاوم سازی ساختمانها، دانلود مقاله، اصول مقاوم سازی ساختمان، ساختمانهای بنایی مسلح، طراحی اجزای سازه‌ای مقاوم، طراحی دیوارهای باربر،
لینک های مرتبط :

مقاله استفاده از ویتامین A جهت پیشگیری از وقوع بیماری کوکسیدیوز در پرندگان

قیمت:78000ریال
دانلود مقاله استفاده از ویتامین A همراه با واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری کوکسیدیوز در پرندگان
فهرست مطالب
فهرست ۱
مقدمه ۳
فصل اول ۴
ویتامین A 4
تاریخچه کشف ویتامین A: 4
ساختمان و شیمیایی ۴
ایزومرهای ویتامین A 6
کاروتنوئیدها (پیش‌ویتامین‌های  A): 6
متابولیسم ۸
اعمال متابولیکی ۱۰
میزان نیاز به ویتامین  A در طیور ۱۵
کمبود ویتامین A در طیور ۱۹
هیپرویتامینوز A 22
منابع ویتامین A 23
ثبات ویتامین A 25
فصل دوم ۲۸
مروری بر بیماری کوکسیدیوز طیور ۲۸
تعریف بیماری ۲۸
وقوع بیماری ۲۸
بیولوژی و چرخة زندگی ۲۸
سبب‌شناسی ۳۳
عوامل مؤثر در بروز و شدت بیماری ۴۱
اپیدمیولوژی ۴۴
ایمنی‌شناسی : ۴۶
نشانه‌های بالینی ۴۸
تشخیص ۴۹
طبقه‌بندی مدفوع ۵۰
درمان ۵۱
کنترل و پیشگیری ۵۲
فصل سوم ۵۵
رابطه ویتامین ‌ A و کوکسیدیوز طیور ۵۵
مکانیسم ایمنی‌زایی ویتامین  A در برابر کوکسیدیوز ۵۷
نتایج ۶۲
اثر توام واکسناسیون و ویتامین‌A: 62
بحث ۷۲
منابع : ۷۳


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : واکسیناسیون، بیماری کوکسیدیوز، پرندگان، دانلود مقاله، ویتامین A، بیماری پرندگان، تاثیر استفاده از ویتامین ای،
لینک های مرتبط :

دانلود مقاله واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب

قیمت:50000ریال

دانلود مقاله واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب

اهداف یادگیری
تسلسل واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال
تشخیص
مثال کلینیکی
تشخیص های انتخابی پرستاری
مثال کلینیکی
فاکتورهای مستعد کننده
منابع Coping
استرسورهای تسریع کننده
مکانیسم های Coping
تشخیص پرستاری
صحبتهای یک خانواده
تشخیص های طبی وابسته
برنامه ریزی
شناسایی نتایج
اجرا
مثال کلینیکی
گرایشات پسیکولوژیکال
تشخیص های انتخابی پرستاری
صحبت های یک بیمار
آموزش بیمار
حمایت فیزیولوژیکال
ارزیابی
خلاصه
ماخذهای پیشنهادی
مراقبت شایسته
یک مثال کلینیکی از یک روان پرستارجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال و اختلالات شبه جسمی و خواب، دانلود مقاله، واکنشهای پسیکوفیزیولوژیکال، اختلالات شبه جسمی و خواب، مقاله در مورد اختلالات شبه جسمی و خواب، گرایشات پسیکولوژیکال، حمایت فیزیولوژیکال،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط آیدا امیری در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1393
دانلود روش تحقیق رشته  مدیریت

قیمت:50000ریال

فصل اول

اهداف پژوهش

اهمیت پژوهش

فرضیه های تحقیق :

تعاریف عملی

دوره های تحصیلی :

تعاریف نظری

خلاصه فصل :

فصل دوم

پیشینه تحقیق

رهبری

نظریه های رفتاری

نظریه  X و نظریه Y

مفروضات X  

مفروضات Y

پنج نوع سبک رهبری

چهار سبک مدیریت لیکرت

برخی از ویژگیهای مدیران دارای مهارت انسانی غنی عبارتند از :

نتیجه گیری:                                    

فصل 3

متولوژی تحقیق

جامعه آماری

روش تحقیق :

روش های آماری :

فصل 4

تجزیه و تحلیل یافته ها

منابع و مأخذ :

پرسشنامه1  

پرسشنامه 2 lpc

پرسشنامه سبك رهبری 3جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود روش تحقیق رشته مدیریت، روش تحقیق، دانلود مقاله، روشهای تحقیق اصولی، رشته مدیریت،
لینک های مرتبط :

تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله در ارتباطات خانوادگی

قیمت:40000ریال

دانلود روش تحقیق تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله کرج در ارتباطات خانوادگی

فرمت :: Word قابل ویرایش

فهرست مطالب

خلاصه :
پیشگفتار :
«فصل اول» طرح تحقیق (کلیات)
مقدمه:
بیان مسئله:
پیشینه تحقیق:
استفاده تشخیص آزمون ترسیم خانواده
توضیح در خصوص تست ترسیم خانواده
تأکید بر ترسیم نقاشی از خانواده(نه خانوادة خودش)
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
اهداف ویژه:
چهارچوب نظری تحقیق:
تعاریف واژه ها و تعریف عملیاتی:
متغیرهای مربوط به آزمون ترسیم خانواده:
ارتباط سازنده
ارتباط غیر سازنده
منابع این بحث شامل:
متغیرهای مربوط به ترسیم آزمون خانواده:
ارزنده سازی:
ناارزنده سازی
نزدیکی
رابطة با فاصله
مدل تحلیلی تحقیق :
فرض ها تحقیق (Hypothsis)
رابطه علی
روش تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری) :
قلمرو زمانی تحقیق:
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
ابزارهای گردآوری داده ها(اطلاعات):
روش تجزیه و تحلیل داده ها
«فصل دوم» مروری بر ادبیات موضوع
رهیافت های تکاملی
رهیافت بالینی-فرافکنی
نقاشی به منزلة تست هوش:
۲)نقاشی به منزلة تست شخصیت:
۳)فرافکنی و رمزگرائی:
۴)روان تحلیل گری:
۵)نقاشی خانواده:
۱-فاصله بین اشخاص نقاشی
۲)برجسته نمودن اشخاص:
۳)بی ارزش کردن اشخاص
۴)اضافه نمودن شخصیت های دیگر
«فصل سوم» آشنائی با قلمرو مکانی تحقیق
(جامعه آماری)
«فصل چهارم» روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل :
طبقه بندی بر اساس اهداف پژوهش :
در تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از :
«فصل پنجم»
یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
بخش نخست
بخش دوم
۱-ارزنده سازی اعضای خانواده در آزمون
۲-ارزنده سازی اعضای خانواده در آزمون
۳-نزدیکی اعضای خانواده به کودک در نقاشی
۴-دوری اعضای خانواده نسبت به کودک در نقاشی
۵-ارتباط سازنده کودک با اعضای خانواده در مصاحبه
۶-ارتباط غیرسازنده کودک با اعضای خانواده
۷-نزدیکی ارتباط کودک نسبت به اعضای خانواده در مصاحبه
۸-دوری ارتباط کودک نسبت به اعضای خانواده در مصاحبه
فرض اول تحقیق :
فرض دوم تحقیق :
فرض سوم تحقیق :
فرض چهارم تحقیق :
فرض پنجم تحقیق :
فرض ششم تحقیق :
فرض هفتم تحقیق :
فرض هشتم تحقیق :
فرض نهم تحقیق :
فرض دهم تحقیق :
فرض یازدهم تحقیق :
فرض دوازدهم تحقیق :
«فصل ششم»خلاصه تحقیق و پیشنهادها و پیوستها
خلاصه تحقیق:
پیشنهادات:
پیوستها :
«جداول»
«نمودارها»
فهرست منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود روش تحقیق تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله کرج در ارتباطات خانوادگی، دانلود مقاله، روش تحقیق تفسیر روان شناختی، تفسیر روان شناختی نقاشی، تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط آیدا امیری در تاریخ یکشنبه 23 آذر 1393
مدیریت بر خوبشتن

قیمت:40000ریال
موضوع:
مقاله با موضوع مدیریت بر خویشتن

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب:
مقدمه
تسلط بر خود
پراکنده کاری
آشفتگی و پریشانی
احساس فشار
راه حل های بی فایده
ناتوانی در انتخاب هدف
خود شناسی
تعیین اولویت
نظم گرا یا تصادف گرا
واقع گرا یا حدس گرا
منطق گرا یا احساس گرا
جمع گرا یا منزوی
از خود بپرسید
فعال باشید
بازشناسی وضعیت کنونی
مسئولیت خود را مشخص کنید.
سازگاری با شرایط جدید
منظم باشید
از خود بپرسید
مسئولیت پذیری
برای خود ارزش قائل شوید
پشتکار ، راز موفقیت
رهایی از فشار
خلاصه: بدانید که چه باید کنید
ارتباط با دیگران
درباره دیگران چگونه فکر می کنید؟
بهترین دیدگاه را انتخاب کنید
نیروی رفتار شما
نگرش مثبت
مثبت باشید
به خودتان رسیدگی کنید
زندگی متعادل
تحقق رویاها
بازنگری در مدیریت بر خویشتن
خودشناسی
تعیین هدف
قبول مسئولیت
ارتباط با دیگران
مثبت نگریستن
فواید مدیرت بر خویشتن
منابع و ماخذ
مقدمه:
مدیران،همواره درجستجوی راهی هستندتادرمدیریت بر دیگران، به موفقیت دست پیداکنند
مدیران،ابتدا بایدازدرون خودآغازکنندو برظرفیت هاومحدودیت های خود،تسلط بیابند.آن ها، باید،تمایلات وخواسته های درونی خویش رابشناسند؛تادرادامه،نسبت به محیط پیرامون وامور تحت نظرخود،دیدگاهی اندیشمندانه پیداکنند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله با موضوع مدیریت بر خویشتن، دانلود مقاله، مدیریت بر خویشتن، تحقیق در مورد مدیریت بر خویشتن،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط آیدا امیری در تاریخ یکشنبه 23 آذر 1393
مقاله درباره عزت نفس و مناعت طبع

قیمت:10000ریال

موضوع:

مقاله درباره عزت نفس و مناعت طبع

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب:
اشاره:
ضرورت عزت نفس در احادیث اسلامى
چارچوب بى نیازى از زبان معصومان (علیهم السلام)
برخى دستاوردهاى عزت نفس
برخى راهکارهاى عملى عزت نفس در سیره معصومان(علیهم السلام)
دعوت دیگران به عزتمندى
پى نوشت ها:
اشاره:
از جمله ویژگى هاى برازنده یک مؤمن معتقد، عزت نفس و اظهار بى نیازى از خلق خداست. این ویژگى سهم مهمى در آبرومندى فرد و تکریم گوهر انسانى او دارد. که طبیعتا آثار ژرفى در زندگانى، رفتار و روابط او به جا خواهد گذاشت. این نوشته کوتاه قصد آن دارد تا با بازخوانى و نگاهى دوباره به این فضیلت اخلاقى و رفتارى و ذکر مطالبى در این موضوع در قالب حدیث، سیره و رفتار بزرگانى چون امام به اهمیت و ضرورت آن بپردازد.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله درباره عزت نفس و مناعت طبع، دانلود مقاله، عزت نفس، مناعت طبع، تحقیق در مورد عزت نفس،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط آیدا امیری در تاریخ جمعه 14 آذر 1393
تحقیق درابطه با جوانان

قیمت:50000ریال

تحقیق درابطه با جوانان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           

فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان

بخش اول: هویت یابی                                 2

بخش دوم: معنی جوان ونوجوان                                4

    درباره جوان                                                      5

فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان

بخش سوم: بلوغ روانی وجنسی جوان                         7

   رشد اجتماعی                                   10

فصل سوم: بررسی مشكلات سنی

بخش چهارم: بررسی مشكلات سنی                                      12

بخش پنجم: مشكلات ونیازهای دوره ی جوانی ونوجوانی                              14

افسردگی                                   16

اضطراب                                 18

بخش ششم: اعتیاد درجوانان

نقش شخصیت دراعتیاد                                 20

اعتیاد وموادمخدردرنوجوانان                                 22

بخش هفتم: آسیب های اجتماعی دررابطه با جنس مخالف

الگوپذیری ورابطه با جنس مخالف                                      25

آسیب های اجتماعی دختر وپسر                         26

فصل چهارم: نقش خانواده

بخش هشتم: هنجارهایی درتربیت                             29

روش پرورش جوانان ونوجوانان                                  29

نقش خانواده                                            32

برخوردهای نامطلوب                                      33

بخش نهم: توصیه های بهتر برای ارتباط باجوانان                       35

نكته ای به والدین(رشد اجتماعی)                                  37

پدرها ومادر ها حتماً بخوانند                                37

بخش دهم: آسیب ها وموانع اجتماعی

پسران ایرانی شغل می خواهند                                        40

ازدواج                                                     42

فراردختران عواقب ومشكلات آن                            45

آسیب های اجتماعی فرار پسران                     50

جوانان دیروز                               55

ضمائم                               60جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق درابطه با جوانان، مقاله در مورد جوانان، متن در مورد جوانان، مقاله جوانان، دانلود مقاله،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط آیدا امیری در تاریخ شنبه 1 آذر 1393
میشل فوکو و انقلاب اسلامی ایران

قیمت:60000ریال

موضوع :

میشل فوکو و انقلاب اسلامی ایران

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده :

انقلاب سال ( 1979م/ 1357ش) ایران، در واقع، یکی از تحولات بسیار شگرف و بنیادی در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر وحتی تحولات جهانی محسوب می شود. این انقلاب، علاوه بر تأثیراتی که در ایران بر جای نهاد، منشأ اثرات فراوانی در منطقه و حتی دنیا شد. ایرانی که دارای فرهنگ و تمدن عظیم باستانی می باشد، چه قبل از ورود اسلام و چه بعد از آن، در عرصه های علمی، ادبی و فرهنگی در دنیا جزو طلایه داران فرهنگ و هنر بود؛ اما از بد حادثه، و به علل مختلف، از چهار پنج سده قبل دچار انحطاط و رکود و ضعف علمی و فرهنگی شد. 

علل و ریشه های این عقب ماندگی، هر چه که بود، این پیامد ناگوار و سخت ویرانگر را به ایران و ایرانی نشان داد: عقب ماندن از قافله علمی، هنری، ادبی و فکری تمدن بشر، یعنی سهم نداشتن در عرصه های مختلف فکری در کارزار فرهنگی انسان.تفکر فلسفی به عنوان یکی از پایه های استوار و قابل اعتنای بشر در ایران، از زمان ملاصدرای شیرازی به این طرف، و دیگر وجوه فکری نیز، به تبع آن، به خاموشی می گراید. بنابراین، اسمی و رسمی از ایرانیان را نمی توان، آن گونه که شایسته است، در دوره های اخیر جست و جو نمود؛ تا اینکه انقلاب( 1979م) به وقوع پیوست.

 انقلابی که دگر بار ایرانیان را از حاشیه به متن کشاند؛ واقعه ای که توجه جهانیان را به سمت خود جلب نمود؛ رخدادی که سبب شد فیلسوف بر جسته معاصر، میشل فوکو، دست به قلم ببرد و بنویسد: « ایرانیان چه رؤیایی در سر دارند؟» انقلاب ایران، بدون اینکه بخواهیم کلیشه ای و شعاری سخن بگوییم، منشأ اثرات زیادی چه در عرصه نظر و چه در میدان عمل بود. نهضتها و حرکتهای زیادی با الهام گرفتن از انقلاب ایران پا به عرصه وجود نهادند و یا اینکه به حرکات خود سرعت بخشیدند. 

در عالم تئوری و نظرات سیاسی و انقلابی نیز شاهد تأثیرات انقلاب ایران بودیم. چه بسیار تئوریها و پارادایمهایی که به واسطه حرکت مردمی ایران تولید و ایجاد شد و چه نظراتی که با انقلاب ایران توان پاسخگویی و توجیه نداشتند. در میان این تئوریها، به نظر می رسد، نظریه میشل فوکو از جایگاه رفیع و مهمی برخوردار باشد. البته فوکو نظریه پرداز انقلاب نیست ولی چون شخص برجسته و قابل توجهی در عرصه اندیشه می باشد نظرات وی درخور توجه و امعان نظر می باشد. از این رهگذر است که به نظرات فوکو و خصوصاّ نظر وی درباره انقلاب اشاره می کنیم.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : میشل فوکو و انقلاب اسلامی ایران، میشل فوکو، انقلاب ایران، انقلاب اسلامی، دانلود مقاله، میشل فوکو کیست ؟، زندگی میشل فوکو،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط آیدا امیری در تاریخ یکشنبه 11 آبان 1393
عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی همراه عکس

قیمت:50000ریال

موضوع  :

عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی همراه عکس

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

دو عامل تعیین كننده در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی مانند سیستمهای مهاربند،‌دیوارهای برشی فولادی، قابهای ممان گیر، دیوارهای برشی بتنی و غیره سختی و مقاومت آنها میباشد. كه به كمك دیاگرام بار تغییر مكان جانبی آنها تعیین میگردد. در شكل 6-1 یك نمونه از این دیاگرامها در یك تصویر كلی نشان داده شده است.در دیاگرام مذكور شیب خط OA سختی سیستم مقاوم نامیده می شود و Fu مقاومت و یا بار نهایی سیستم مذكور می باشد. همانطور كه در شكل 6-1 b مشاهده میگردد رابطه بین بار و تغییر مكان جانبی در محیط الاستیك بصورت زیر است:

(6-1)                                    F=KU

برای تعیین سختی سیستم در هر تراز دلخواه میتوان از رابطة (6-1) استفاده نمود،جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی همراه عکس، بار جانبی، سیستم های مقاوم، بارهای جانبی، مقاله، دانلود مقاله،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط آیدا امیری در تاریخ شنبه 3 آبان 1393
دانلود مقاله عملکرد و کاربرد روانکارها در صنعت

قیمت:98000ریال

موضوع مقاله :

دانلود مقاله عملکرد و کاربرد روانکارها در صنعت

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقدمه :

واژه تریبولوژی از ریشه كلمه یونانی (تریبو) به معنی سایش و (لوژی) به معنی دانش است. كاربرد اولیه این علم در یونان باستان، شناخت عوامل حمل سنگهای بزرگ بر روی سطح زمین و بهبود آنها بوده است. امروزه این علم شامل مطالعه در مورد نیروی اصطكاك، فرسایش و استفاده از روانكارهای جدید برای كاهش این دو اثر است.
در قرن گذشته تحقیقات گسترده ای برای بدست آوردن روانكارهای بادوام انجام شده كه در نهایت منجر به استفاده از مواد افزودنی به روغنها به منظور ارتقای كیفیت آنها شده است. هدف نهایی تحقیقات در این زمینه به دست آوردن روانكارهایی است كه هیچگاه نیاز به تعویض و یا ترمیم نداشته باشند. حاصل این تلاش شناسایی روانكارهایی متشكل از ذرات بسیار مواد آلی غیر اورگانیكی است. تحقیقات در این زمینه نشان می دهد اگر اندازه این مواد از100 نانومتر كمتر شود، ساختار بسیار متفاوتی را پیدا خواهند كرد. محصول بدست آمده نانولوبها (Nanolubricants) نامیده می شوند. ذرات كروی یا نانوتیوبها كه ساختار اصلی نانولوبها را تشكیل می دهند، در زمان فعالیت،‌مانند میلیونها ساچمه مینیاتوری بین سطوح متحرك لغزیده و منجر به كاهش نیروی اصطكاك، دما و ارتقای كارایی ماشین آلات می شوند. این ذرات می توانند به كوچكترین منافذ قطعات نفوذ كرده و عمل روانكاری را بهبود بخشند. كاربرد این نوع از روانكارها در سطوح ناصاف به مراتب بهتر از روانكارهای فعلی است

فهرست مطالب :

فصل اول : ۳

روان کاری و هدف از آن ۳

تریبولوژی: ۴

گرانروی : ۱۱

کلیات ۱۲

خصوصیات یک روانکار : ۱۳

روغن ها : ۱۳

خصوصیات روغن ها : ۱۳

افزودنی ها : ۱۵

تخریب روانکار ۱۷

چرا رسوبات تشکیل می شوند؟ ۲۰

مرحله آغازی ۲۳

مرحله انتشار ۲۳

مرحله انتهایی ۲۳

چگونه رسوبات تشکیل می شوند؟ ۲۴

اندازه ذرات و نوع آلودگی ۲۵

واکنش گوگرد/ مس ۲۹

دما ۳۰

دما و انرژی جنبشی ۳۱

چگونه رسوبات می چسبند؟ ۳۱

آلودگی ها چگونه عمل می کنند؟ ۳۲

جداسازی و برداشتن رسوبات: ۳۳

فصل دوم : ۳۵

روانکاری و موارد استفاده از آنها ۳۵

روانکاری کابلها ۳۶

روانکاری مجدد: ۳۶

حفاظت در برابر زنگ زدگی: ۳۷

حفاظت در برابر فرسودگی: ۳۷

کاربرد آسان: ۳۷

افزایش طول عمر کابل: ۳۷

روانکارهای جامد : ۳۸

گریس : ۳۹

فرایند تو لید و مصارف گریس: ۴۰

ساختار ۴۱

کاربرد و اهمیت استفاده از گریس ۴۱

مقایسه کاربرد گریس با روغن: ۴۳

خواص فیزیکی گیریس : ۴۳

گریس و کاربردهای ویژه آن در صنعت: ۴۴

راهنمای کاربرد گریس های   ۴۶

گریس ها و طبقه بندی آنها ۴۶

ویژگی های روان کنندگی : ۴۸

آستانه فشار پذیری: ۴۹

مقاومت در برابر خوردگی : ۴۹

رطوبت ناپذیری : ۴۹

گریس های   ۴۹

نکته: ۶۸

موارد مصرف: ۷۳

روانکاری آسانسور : ۷۵

یاتاقانهای ضد اصطحکاک : ۷۵

یاتاقانهای غلتشی : ۷۶

روانکار سیم بکسل : ۷۸

ریلهای راهنما : ۷۹

ضربه گیرهای هیدرولیکی : ۸۰

روغن های هیدرولیک : ۸۱

انتخاب بهترین روغن ماشین ۸۲

نقش روغن موتور: ۸۲

انتخاب روغن موتور: ۸۳

فصل سوم : ۸۴

روانکاری و صرفه جویی در انرژی ۸۴

روانکاری در صنعت: ۸۵

کنترل عملکرد سیالات ماشین کاری ۸۸

تعیین قلیائیت: ۹۱

تعیین رسانش: ۹۱

روش پایداری امولسیون: ۹۲

ظاهر فیزیکی: ۹۲

روغن ها: ۹۲

ضایعات: ۹۳

مشکلات ایجاد شده : علت برخی ۹۳

تغییر رنگ و ظاهر سیال: ۹۴

علت بوی بد: ۹۴

علت کف کردن: ۹۴جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله عملکرد و کاربرد روانکارها در صنعت، دانلود مقاله، کاربرد روانکارها، عملکرد روانکارها در ضنعت، روانکاری و کاربرد آن در صنعت، مقاله در مورد روانکاری،
لینک های مرتبط :

نظرات ()
نوشته شده توسط آیدا امیری در تاریخ پنجشنبه 6 شهریور 1393
مقاله زنان و اشتغال

قیمت:58000ریال

موضوع :

مقاله زنان و اشتغال

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده

در این تحقیق مطالعاتی در مورد زنان و کار و اینکه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پیشرفت آنها می شود و همچنین منافعی که زنان شاغل را در بر می گیرد و راهکارهایی برای بهتر شدن سطح فعالیت و کاربرای  زنان و بررسی علل و عوامل رویکرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدنوضعیت کاری  و شرایط مناسب تری برای زنان تهیه شده است .امیدواریم که زنان ما بتوانند با کیفیت بالاتر و مشکلات کمتر در جهت فراهم شدن زندگی بهتر برای آنان به اشتغال بپردازند .

فهرست مطالب
بیان مسئله پژوهش
اهمیت و ضرورت موضوع
اهداف پژوهش
فرضیه ها
معرفی انواع متغیرهای پژوهش
مقدمه
کار و شغل
تاریخچه ا شتغا ل زنان در ا یران
تاریخچه قا نونگذا ری درباره کا رگران زن در ا یران
تاریخچه ا شتغا ل زنان سطح بین المللی
دوره های صنعتی و زنان
نـگا هی به ورود زنان به بخش تولید
زنان و توسعه
روان شنا سی ا جتما عی ا شتغا ل زن
زن و خدمت ا جتما عی
زن و مسائل ا جتما عی معا صر
زنان و توسعه ا قتصادی (نقش ا قتصادی زنان)
ا ستقلال ا قتصادی زنان
دلایلی که زنان در توسعه ا قتصادی- ا جتما عی نقش ا رزنده تری خوا هند دا شت
زنان و فعا لیت ا تحادیه ای
شرا یط کار زنان
درآمد کار زنان
زنان و کار
کار زنان در داخل خانه
کار زنان در خارج خانه
زیان کار زنان
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و ا شتغا ل
تفاوت در دستمزدها : کار آیی یا تعصب؟
وقت بیشتر و پول کمتر : بی عدا لتی در کار زنان
لزوم کار برای زن
ده روش عمده که شغل شما زندگی شوهرتان را آسا نتر ، بهتر و شادتر می کند
کیفیت زندگی شغلی و رضا یت از کار
موا نع پیش روی زنان
عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)
راه کار
وضع فعا لیت زنان در کل کشور
منابع و مآخذجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله زنان و اشتغال، مقاله در مودر زن و اشتغال، تحقیق در مورد اشتغال زنان، دانلود مقاله، دانلود مقاله مقاله زنان و اشتغال،
لینک های مرتبط :درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : آیدا امیری
موضوعات
مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic